Program studiów

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie”

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin ogółem

Forma zaliczenia

1

Prawna ochrona pracy i regulacje prawne z zakresu BHP

8

E

2

Ergonomia i fizjologia pracy

8

E

3

Psychospołeczne aspekty pracy

4

E, PZ

4

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

20

E, PZ

5

Organizacja i metody szkoleń BHP

8

E, PZ

6

Organizacja służby BHP

4

E

7

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

24

E, PZ

8

Ekonomiczne i społeczne aspekty BHP

4

E

9

Pierwsza Pomoc

8

E

10

Profilaktyka lekarska

4

E, PZ

11

Higiena pracy

4

E

12

Nadzór nad warunkami pracy

8

E

13

Ocena ryzyka zawodowego

20

E, PZ

14

Dokumentacja BHP

8

E, PZ

15

Zarządzanie przedsiębiorstwem

4

E

16

Systemowe zarządzanie BHP

16

E, PZ

17

Wymagania BHP w zakresie pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń

16

E

18

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

8

E, PZ

19

Ochrona p. pożarowa

8

E

20

BHP w rolnictwie

4

E

21

Studium przypadku

4

PZ

22

Przygotowanie dydaktyczne

16

E

RAZEM

208

E – egzamin. W trakcie studiów odbędą się dwa egzaminy – po I i II semestrze.

PZ – praca zaliczeniowa. Prace zaliczeniowe należy złożyć przed końcem semestru I i II.