Rekrutacja OTWARTA.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 roku.

Kandydaci na Studia Podyplomowe „Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie” muszą mieć ukończone studia wyższe (dyplom przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wymaganych opłat.

 

Minimalna liczba uczestników 20 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione). Maksymalna liczba uczestników wynosi 50 osób.
Dokumenty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (skany) na adres: spbhp@sggw.pl. Dokumenty w wersji papierowej będziemy przyjmowali na przełomie wrzesień – październik.

 

Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia obejmuje:

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kartę kandydata
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • 1 fotografia (format legitymacyjny)
  • dowód wpłaty
  • cudzoziemcy będą rekrutowani zgodnie z zasadami obowiązującymi na SGGW i zamieszczonymi na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/rekrutacja-cudzoziemcow

 

Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do 01.10 bieżącego roku. Studia rozpoczynają się w październiku bieżącego roku.

Czesne za Studia Podyplomowe wynosi 4200 zł przy płatności jednorazowej lub 4400 zł jeżeli płatne w dwóch ratach semestralnych po 2200 zł (terminy płatności: całość odpłatności lub I rata do 01.10.2018 roku, natomiast II rata do 15.01.2019).

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć do Sekretariatu studiów potwierdzenie dokonanej opłaty, które jest dowodem chęci uczestnictwa (na e-mail: spbhp@sggw.pl).

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot czesnego.

 

Dane konta bankowego:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Oddział w Warszawie

numer konta 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

z dopiskiem

„kod studiów 507-10-081300-Q00085-99 SPBHP, IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA ”

W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie w tytule wpłaty odpowiednio: „I rata” lub „II rata” jeżeli opłata jest dokonywana w całości nie umieszczamy informacji o ratach.

 

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy i potrzebują faktury

* Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (e-mail: spbhp@sggw.pl, lub osobiście budynek nr 3, pokój 109) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

* Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. Podanie o wystawienie faktury do pobrania.

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się